СЪДЪРЖАНИЕ

Цялата гама от услуги, предоставяни от it-systems.org, се извършват единствено във връзка с  дейности, които не са в противоречие с действащото законодателство. Фирмата действа регламентирано, спазвайки забраната за не-разпространение, съхранение или излагане на данни, материали или информация, които са в противовес на законовите разпоредби на Република България и/или тези на други държави, в т.ч., но не само: материали, защитени от законите за авторски права; материали, които са заплашителни или нецензурни; материали, които са предназначени за лица над 18 години (“само за възрастни”); материали, защитени като фирмена тайна или притежаващи нерегламентиран статут, ограничаващ тяхното публично разпространение. it-systems.org действа съобразно с разпоредбите за забрана за излагане и/или съхранение на порнографски и сексуално ориентирани материали, в т.ч.: когато гореизброените се отнасят към съществуващи директни връзки към интернет страници с подобно съдържание и интернет страници, които подтикват към дейности, забранени от закона, насилие. it-systems.org борави със строги ограничителни и защитни мерки относно съдържание, застрашаващо сървърите на фирмата или други сървъри в мрежата, за които има данни, че са изложени на опасност. С оглед сигурността на фирмата и тази на нейните клиенти, както и социалната отговорност като цяло, забранени са връзките към страници със съдържание, за което е известно или има съмнение, че е в противоречие с действащото законодателство.

Примери за забранено съдържание:

 • софтуер или мултимедийни файлове (MP3, AVI, MPEG и др.), за които има данни или съмнение за нарушаване законодателната уредба във връзка със защита на авторските права и интелектуалната собственост;
 • хакерски програми;
 • Warez страници;
 • порнографски страници;
 • програми за изпращане на нежелана поща (SPAM);
 • уеб базирани шел програми.

it-systems.org е има правото по своя собствена преценка да оцени коя информация представляват нарушение на тези условия.

ПОЛИТИКА ПО ВРЪЩАНЕ НА НАПРАВЕНИ ПЛАЩАНИЯ

Всеки клиент на услугите по хостиг на it-systems.org има правото да се откаже от изпълнението на услугата, в рамките на тридесет (30) календарни дни след нейното възлагане/закупуване, в резултат на което it-systems.org се задължава да възстанови 100% от направеното плащане.

Независимо от причината, поради която клиент на it-systems.org взима решение да прекрати използването на договорените услуги през първоначалния 30-дневен период, необходимо условие за изпълнението на това искане е (а) да бъде изпратена писмена заявка чрез електронна поща на адрес: support@it-systems.org или (б) да бъде депозирана заявка за прекратяване на услугата в системата за поддръжка на клиенти на следния адрес: support@it-systems.org.

Възстановяването на 100% от плащането във връзка с услугата по хостинг на данни се извършва след проверка на достоверността на заявката. Резултатът от надлежно извършената проверка без особено мнение, поражда за it-systems.org задължението да възстанови 100% от платената дуговорена сума и преустановяване предоставянето на съответните хостинг услуги.

Клиентът няма право на възстановяване на плащане (100% или частично), в случай, че заяви желанието си за прекратяване на ползването на хостинг услугите на it-systems.org след изтичането на 30 дневния срок.

Клиентът има право на възстановяване на сумата, заплатена за услугите на it-systems.org, в случай на закупуване на хостинг пакет, като от платената до момента цена се приспадне тази за регистрация на име в интернет. Цената за регистрация на име в интернет страница  не подлежи на връщане.

Регистрация на интернет домейн имена се осъществява от името на клиента. В случай на отказ от хостинг услугите на it-systems.org, клиентът си запазва правото да използва вече регистрираното име съобразно потребностите си.

В случай на заявка от клиент за повторно активиране на пакет, спрян поради депозирана заявка за: (а) възстановяване на плащане за закупуване на нов пакет или (б) за подновяване на съществуващ, клиентът се задължава да възстанови дължимата сума, включително всички породени и настъпили във връзка с това разходи (банкови такси, комисионни и др.).

НЕ подлежат на възстановяване плащания за услуги, свързани с хостинг пакети, чието прекратяване на изпълнението се дължи на виновно неизпълнение на настоящите условия за ползване на услугите на it-systems.org, било то в следствие на действие или бездействие на клиента.

ДИСКОВО ПРОСТРАНСТВО

При условие, че потреблението на конкретен акаунт на клиент надвишава позволеното дисково пространство, it-systems.org има правото да прекрати изпълнението на договореностите във връзка с предлаганата услуга.

УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАФИКА

Уеб сайтовете на акаунти могат да бъдат ограничавани или спирани без предизвестие в случаите на достигане на договорения месечен лимит за трафик.

В случай на надвишаване на определения месечен лимит за трафик, допълнителният трафик се заплаща по цена, посочена за всеки хостинг план.

Ако вследствие на надвишен месечен лимит за трафик, достъпът до даден сайт е ограничен, сайтът ще бъде пуснат на първо число от месеца, следващ месеца в който е регистрирано превишението. С подновяването на услугата (пускането на сайта) брочът на трафика стартира отчитането му отначало (от 0). Посочените условия са валидни, когато клиентът няма неплатени задължения към настоящия акаунт. В случай, че клиентът има просрочени задължения и/или ако дължимите суми за допълнителен трафик не бъдат заплатени своевременно, it-systems.org има правото едностранно да прекрати договореностите и хостинг пакета подлежи на окончателно затваряне.

ЗАБРАНА ЗА ЧАТОВЕ

it-systems.org забранява всякаква употребата и/или препратки към IRC (Internet Relay Chat) сървъри, ботове, IRC програми като EggDrop, BitchX, ircii и др. на неговите сървърите.

ЗАБРАНА ЗА РЕЗИДЕНТНИ ПРОГРАМИ

it-systems.org не разрешава стартирането на резидентни програми на неговите сървърите.

СИСТЕМНИ РЕСУРСИ

За осигуряване стабилността на нашите сървъри, it-systems.org изрично налага следните неизчерпаеми с посочения по – долу списък ограничения върху наличните системни ресурси, а именно:

 • Системна памет: всеки клиент, с който фирмата има договореност за ползване на хостинг услуги, може да използва определена част от цялата налична памет на сървъра.
 • CPU: it-systems.org налага терминиране на скриптове или програми, чиито операции отнемат ексесивно процесорно време.
 • Едновременно изпълняване на няколко CGI скрипта: В системата съществува ограничение за едновременно изпълняване на твърде много CGI скриптове от един и същи потребител. Вследствие на неговото задействане, изпълнението на следващите CGI заявки извежда съобщение за грешка.
 • Дисково пространство заето с MySQL бази данни: Ограничено използване на дисково пространство за MySQL бази данни се поражда в случаите на застрашаване на целостта на MySQL услугата. Ограничението не е относимо за акаунти, чиито MySQL бази данни са с обем, по – малък от 3 GB.
 • Ограничение на броя inodes: Общият брой файлове и папки на един хостинг акаунт следва да бъде не повече от 500 000.
 • Ограничение на броя MySQL връзки: За всеки един MySQL потребител съществува ограничение за ненадхвърляне на определен брой връзки към MySQL сървъра.

it-systems.org си запазва правото едностранно да изменя горепосочените ограничения, в т.ч. да дефинира допълнителни лимити без предизвестие, в случай, че сигурността, производителността и стабилността на даден сървър са застрашени вследствие на прекомерна експлоатация на системни ресурси от даден клиентски акаунт. Дефинирането на допълнителни лимити може да засяга един и/или няколко от следните: MySQL, употребата на памет и процесорно време, прекратяване на достъп до конкретни директории.

В съответствие с избрания хостинг план, всеки клиентски хостинг акаунт, намиращ се на сървър на it-systems.org, има предназначение за ползване с един (1) домейн и множество паркирани домейни. Паркираните домейни са с действие на псевдоними на главния домейн – те визуализират същата уеб страница и споделят съответните пощенски кутии. it-systems.org налага ограничение за ненасочване на паркиран домейн към подпапка или поддомейн на клиентския хостинг акаунт чрез .htaccess файл (в т.ч и по какъвто и да е друг начин).

ПРОКСИ СОФТУЕР И ПРЕНАСОЧВАНЕ НА УЕБ АДРЕСИ

Не се допускат следните дейности:

 • използването и/или инсталирането на PRОXY софтуер на сървърите.
 • сайтове, които предлагат услуги за скъсяване на уеб адреси.

ТРАНСФЕР И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НЕЦЕНЗУРНИ, НЕПРИЛИЧНИ ИЗКАЗВАНИЯ ИЛИ ФАЙЛОВЕ

При установяване на нарушение във връзка със спазването на законодателната уредба на Република България и/или законите на страни – членки на ЕС и/или трети страни, клиентът ще понесе санкцията, предвидена в съответния закон.

ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Данни и информация, защитени с авторски права и /или търговски марки, търговски тайни или патенти, чийто достъп е осигурен с услуга на it-systems.org, могат да бъдат използвани единствено при наличието на изрично разрешение на собственика на тези права.

Интернет домейн имена, предоставяни с услугите на it-systems.org, които са обект на закрила от законите за авторски права, интелектуална собственост, защита на търговски марки и др., не трябва да влизат в противоречие с действащото законодателство в посочените области.

МРЕЖОВА СИГУРНОСТ

По време на използването на услуги от it-systems.org, клиентът следва да оперира добросъвестно с предоставените му ресурси, така че да не нарушава сигурността и/или защитата на която и да е мрежа, компютър или потребител в интернет.

Горепосоченото изискване касае следните: достъп до данни, използване на сървър или хостинг пакет, за които съответния потребител не е оторизиран; разбиване на пароли, нерегламентиран достъп до други мрежи, сървъри и/или други компютри в интернет, както и много други.

it-systems.org стриктно забранява изпълнението на дейности като:

 • DoS (denial of service) атаки, изпращане на нежелана електронна поща (SPAM, вируси, mail bombing), имащи за цел осуетяването на работния процес на други потребители, мрежи сървъри и/или услуги.
 • Генериране на интернет трафик, имащ за цел блокиране или нарушаване работата на компютърна мрежа, сървър или компютър в интернет.

it-systems.org е в готовност да окаже пълно съдействие на съответните власти и оторизирани органи при разследването на подобен род нарушения. Неоторизираният достъп до компютърни системи и мрежи ще бъде наказан с пълната сила на закона.

КЛЕВЕТИ

Клиентите, имащи договореност за използване на  хостинг услугите на it-systems.org, носят самостоятелно пълна отговорност за публикуваната информация на страниците си. В случай, че материалите съдържат клевети или подвеждаща информация, клиентът носи пълна наказателна отговорност. it-systems.org е в готовност да окаже пълно съдействие на съответните власти и оторизирани органи при разследването на подобен род нарушения.

СПАМ

it-systems.org стриктно забранява изпращането на нежелана поща (по – нататък наричано SPAM) и/или генериране на електронни съобщения със злонамерени цели в неговите сървъри. В този смисъл и с оглед избягване на злоупотреби, it-systems.org информира, че Вашето интернет име и/или страница не трябва да бъдат идентифицирани като източник или посредник на SPAM сред останалите потребители.

За целите на настоящите общи условия, дефинирането на SPAM включва: изпращани по електронна поща съобщения с рекламна/търговска цел, до множество получатели, които не са дали своето изрично съгласие да получават такъв род информация. Следва да се има предвид, че публичното публикуване на личен или бизнес електронен адрес не представлява искане или покана за получаване на такъв род съобщения.

Посочената тук забрана за разпространение на SPAM съобщения обхваща и всички, при които нежелана поща се изпраща чрез услугите на друг интернет посредник и тази услуга е обвързана по някакъв начин със заявена услуга от it-systems.org.

За доказани случаи на изпращане на нежелана поща, it-systems.org си запазва правото едностранно да прекрати предоставяните услуги без предизвестие, да отказва бъдещо сътрудничество с всеки клиент, разпространител на SPAM съобщения и да не възстанови извършеното плащане за предоставяне на хостинг услуги. it-systems.org има самостоятелното право да дефинира критерии, нарушаващи установената анти-SPAM политика.

ЗЛОУПОТРЕБИ

В случаите на недобросъвестно действие от страна на клиент, в т.ч. накърняване на репутацията, имиджа и доброто име на фирмата, разпространение на клевети, заплахи или съзнателно увреждане на собствеността на друг клиент, служител или собственост на it-systems.org, или директно на компанията, представлява достатъчно основание за незабавно, едностранно прекратяване на договора за предоставяне на хостинг услуги, без право на възстановяване на извършено/и до момента плащане/ия.

При подобни опити клиентът подлежи на санкция, предвидена в съответния закон.

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

В резултат на постигнати договорености за използване на услугите на it-systems.org, клиентът, в качеството му на възложител на услугите, се задължава: (а) да защитава и предпазва представителите, клиентите, ръководния персонал, служителите на it-systems.org или което и да е друго заинтересовано лице, от каквито и да е искове, задължения и/или съдебни разноски, които биха могли да възникнат при неразумни от страна на клиента действия (в противоречие с изпълнението на настоящите Общи условия) и (б) да ограничи евентуални възникнали задължения на it-systems.org до размера на сумата, заплатена за използваните услуги.

ОТКАЗВАНЕ НА ПРАВА

В рамките на бизнес взаимоотношения с клиентите, it-systems.org не поема отговорност за щети, нанесени върху техния бизнес,  както и за преки и косвени вреди и пропуснати ползи и не предлага гаранции по отношение на хостинг услугите, които оферира, в т.ч. загуба на данни, поради извънредни забавяния и/или прекъсвания на услугата, причинени от it-systems.org или служителите й. Всички изменения в Общите условия обвързват клиентите на it-systems.org, без клиентът да е предизвестен за това и със заявката за използване на хостинг услуга той се съгласява с това условие. it-systems.org запазва правото да обновява услугите си без предварително предупреждение. Настоящите Общи условия за ползване хостинг услуги са предназначени за регулиране на отношенията между клиентите и it-systems.org и в резултат на тяхното неспазване it-systems.org има правото едностранно да прекрати предоставянето на услугите към некоректния клиент. С използването на услугите на it-systems.org Вие декларирате, че имате правото, пълномощията и дееспособността да приемете, както и да бъдете обвързани с тези условия.

Относно предоставянето на услуги от клиенти на it-systems.org, касаещи предлагане и препродаване на хостинг услуги на трети лица,  лицата осъществяващи тези дейности са длъжни да спазват разпоредбите на настоящите Общи условия, както и всички нормативни актове по отношение на опазване на личните данни и информация.

ОТКАЗВАНЕ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА

it-systems.org си запазва правото да откаже хостването на уязвим софтуер. За целите на настоящите общи условия, понятието се асоциира със слабост, която би допуснала неоторозиран достъп до сървър/и или изпълнение на програми с права на потребителя, притежаващ съответния уязвим софтуер, и благодарение на която се уязвява стабилността на информационната защита. Потребителите на хостинг услугите на it-systems.org  отговарят лично за сигурността на софтуера, инсталиран в тяхното пространство, и имат задължението да осъществяват периодичен контрол спрямо разпространителя на съответния софтуер във връзка с информационната защита. Съгласно настоящите Общи условия, те имат задължението да актуализират софтуера с актуална версия, която гарантира сигурност при работа с него. В случай, че it-systems.org констатира наличие на уязвим софтуер в потребителското пространство на клиента, it-systems.org има правото да възпрепятства достъпа до съответния софтуер или по негова преценка, да наложи цялостна рестрикция на достъпа до потребителския акаунт (с или без предизвестие при извънредни случаи). С налагането на рестрикции, it-systems.org цели, без да затруднява работния процес, да осъществи превенция относно възникване на щети за останалите  потребители на хостинг услуги.

В случай на установяване на нерегламентиран достъп и пробив в сигурността на хостинг системата и/или нормалната работа на други клиентски акаунти (услуги), it-systems.org си запазва правото да ограничи или прекрати част(и) от хостинг услугата, или ограничи достъпа до цели хостинг акаунти.

С оглед на информационната сигурност, it-systems.org си запазва правото по собствена преценка да редуцира рисковете чрез превенция (отказ от предоставяне на услуги) или последващи действия, свързани с терминиране на споразумението за хостинг услуги. С настоящите общи условия, клиентът е запознат, че нарушаването на коя да е от техните разпоредби по отношение на ползването на хостинг услугите на it-systems.org, може да резултира в едно от следните действия: предупреждение, спиране или прекратяване предоставянето на хостинг услуги.

При предоставяне на невярна лична информация при регистрация, клиентът подлежи на самкция – прекратяване на хостинг услугата.

ПРОМЯНА НА ЗАГУБЕНА ИЛИ ЗАБРАВЕНА ПАРОЛА

В случай на загубена или забравена парола за хостинг акаунт или домейн, клиентът може да възстанови изгубените данни при спазване на конкретни стъпки, на посочения e-mail за контакти за съответния акаунт или домейн.

Ако в процеса на възстановяване се появи съобщение за грешка за невалиден или неактуален e-mail, клиентът трябва да се обърне към центъра за обслужване на it-systems.org, за да се установи причината за проблема.