ДОСТАВЧИК НА УСЛУГАТА

Компютърни Системи ЕООД

телефон за връзка: 0885402444

email: info@it-systems.org

Работно време: От понеделник до петък: 09:00 до 18:00 (възможно е да има отклонения в посоченото работно време, поради празници или активен сезон на почивки).

ПРОБЛЕМИ, РЕШИМИ С УСЛУГАТА ДИСТАНЦИОННА КОМПТЪРНА ПОДДРЪЖКА

 1. Инсталиране и преинсталиране на софтуерни продукти (услугата не включва преинсталация на операционна система);
 2. Инсталиране на банкови и други сертификати за достъп до услуги;
 3. Конфигуриране и индивидуални настройки на вече инсталирани софтуерни продукти;
 4. Конфигуриране и настройка на операционната система, съгласно индивидуалните изисквания и потребности на клиента;
 5. Инсталиране и конфигуриране на настройките на периферни устройства: принтер, скенер и други;
 6. Премахване на вируси и програми със зловредно действие за потребителя;
 7. Премахване на временни и нежелани файлове и регистри за оптимизиране на производителността и скоростта на работа на компютъра.

ВАЖНО: Компютърни Системи ЕООД НЕ носи никаква отговорност за щети, възникнали спрямо заинтересованите лица в следствие на използвания софтуер и лицензии, а единствено за тяхното администриране. При необходимост от преинсталация Компютърни Системи ЕООД има правото да използва единствено серийните номера на софтуерите върху клиентския компютър.

ЗАЯВКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА

При клиентска заявка за извършване на дистанционна компютърна поддръжка и диагностика, клиентът се съгласява, че е запознат и приема всички разпоредби на настоящите Общи условия.

 1. Лицето, желаещо да ползва услуги по дистанционна компютърна поддръжка и диагностика (или негов пълномощник) се свързва със Компютърни Системи ЕООД, в качеството на изпълнител на услугата, предоставяйки пълна информация за проблема, по един от следните начини:
 • На имейл support@it-systems.org, в който се опоменават Вашите имена, телефон за обратна връзка и описание на проблема;
 • Чрез телефонно обаждане: +359 (0) 885 402 444.
 1. Компютърни Системи ЕООД се ангажира да анализира проблема след получване на допълнителна информация и запазен ден и час за извършване на услугата.
 2. Уточнява се удобен и за двете страни начин на плащане.

ФИНАНСОВИ ИЗМЕРЕНИЯ НА УСЛУГАТА И НАЧАЛО НА СРОКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Цена на услугата: В зависимост от неотложността на Вашите нужди, стандартния ценоразпис, публикуван в it-systems.org диференцира в стойностно изражение следните варианти за дистанционна компютърна поддръжка:

Време за реакция до 2 часа от подаване на сигнала – 30.00 лв. / час.

Време за реакция в рамките на следващ работен ден – 20.00 лв. / час.

Цена на час след първия 1 час – 10.00 лв. / час.

Срокът на изпълнение на услугата стартира след получаване на писмена заявка от страна на клиента, но не по-рано от получено авансово плащане за първия 1 (един) започнат час, взависимост от времето за реакция (неотложността за решаване на проблема).

Работим със следните начини на предплащане:

 • по банков път;

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

След получена заявка от клиента за осъществяване на дистанционна сесия от упълномощен специалист на Компютърни Системи ЕООД, Вие изрично давате съгласието си Компютърни Системи ЕООД, в качеството му на негово техническо лице, да осъществи достъп до настройките и данните на Вашето устройство, за да предприеме необходимите действия за решаване на заявения проблем от разстояние. Лицето, заявител на услугата, освобождава Компютърни Системи ЕООД от отговорност във връзка с причинени вреди, произтичащи от загуба на данни или софтуерни приложения при извършване на дистанционната услуга. С цел превенция от посочените негативни последици, препоръките на Компютърни Системи ЕООД са за направа на резервно копие на релевантната за клиента информация.

Компютърни Системи ЕООД НЕ носи никаква отговорност за проблеми, възникнали в следствие на използвания софтуер и лицензии, а единствено за тяхното администриране.

За да се възползва клиента от предоставяната от изпълнителя услуга по компютърна дистанционна поддръжка и диагностика, молим да се уверите, че може да осигурите следните необходими условия за стартиране на услугата, взети заедно:

 1. Наличие на компютърната система, спрямо която ще се извършва дистанционната компютърна поддръжка; диагностика трябва да е свързана към интернет;
 2. Възложителят да е клиент на програмата, която позволява дистанционен достъп до неговия компютър – най-често използваната от Компютърни Системи ЕООД програма е TeamViewer. В случай, че не разполагате с такава, учтиво Ви молим да инсталирате долупосочената:

TeamViewer

Инсталирайте програмата и конфигурирайте настройките конкретно за Вашите нужди. Ние оставаме на разположение, в случай, че имате нужда от съдействие по време на инсталацията или конфигурирането на настройките на апликацията.

 1. Уверете се, че след предварително направената заявка за ползване на нашите услуги, Вие разполагате със записан ден и час за работа с нас. Наш упълномощен служител осъществява контакт с Вас след получено писмено искане за съдействие от наша страна по посочените по – горе начини.

ПРОЦЕС НА РАБОТА ПО КОМПЮТЪРНА ДИСТАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И ДИАГНОСТИКА

За целите на прозрачните условия на работа, по – долу е описан детайлно процеса на работа с клиенти по време на дистанционна компютърна поддръжка и диагностика, следващ формалностите по договарянето и уговорката за период на действие на наш специалист:

 1. След осъществяване на телефонна връзка с нас, ние ще Ви помолим да стартирате приложението за отдалечен достъп, избрано от Вас и да гарантирате интернет свързаност по време на процеса на работа с наш специалист;
 2. Молим да съдействате на нашия специалист, като продиктувате изписаните на прозореца, който се появява при стартирате програмата следните параметри: (Your ID) и парола (Password). Ние Ви уверяваме, че връзката между компютърната система на нашето техническо лице и Вашата такава е многократно защитена и позволява ние да контролираме компютърната Ви система. Реализирането на дистанционния достъп до Вашата шкомпютърна система е еднократен. Повторен достъп от наша страна се осъществява при изрично оторизиране от Вашия оператор на компютърната система, в т.ч. след повторно стартиране на програмата и съответно предоставяне на Вашето ID (Your ID) и парола (Password). За целите на сигурността, при всяко зареждане на програмата за отдалечен достъп се генерира нова парола.
 3. Свързване към Вашият компютър. Предимството на този тип дистанционен достъп до Вашата компютърна система е, че можете да наблюдавате всяко действие, предприето от нашия технически експерт или екип от такива до цялостното разрешаване на проблема;
 4. След отстраняване на проблема и завършване на дистанционната сесия, ние ще направим обратна връзка с Вас, за да получим информация за ефективността на осъществената услуга (разрешаване на възникналия проблем);
 5. За целите на изследването на клиентската удовлетвореност, след разрешаване на посочения проблем, ние организираме анкетно запитване, което изпращаме на посочената от Вас електронна поща, като с приемането на настоящите общи условия се задължавате да я попълните акуратно и своевременно. Всеки клиент, на който е оказана услуга по дистанционна компютърна поддръжка има правото да попълни анкетната форма само веднъж.

ФИНАЛИЗИРАНЕ НА УСЛУГАТА

За финализирана се счита услугата, за която клиентът е попълнил надлежно изпратената от нас анкетна форма и е изразил ясно своята удовлетвореност от получената услуга по компютърна дистанционна поддръжка и диагностика (анкетата съдържа специален въпрос в тази насока). Учтиво Ви молим да се отнесете с дължимото уважение към нашите услуги, изисквайки от Вас да предадате попълнена анкета не по-късно от 12 часа след получаването й. В случай, че опоменатия срок по – горе е просрочен и анкетата не е надлежно попълнена, и в случай, че не е изпратена заявка за отказ от услугата, ние приемаме, че сте напълно удовлетворени от извършената услуга и нямате претенции по отношение на изпълнението й.

С приемането на настоящите Общи условия, Вие се обвързвате да попълните акуратно и своевременно анкетата за клиентската удовлетвореност и потвърждавате, че сте информирани относно последиците при Ваше бездействие.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ПРОБЛЕМА ДА БЪДЕ ОТСТРАНЕН ДИСТАНЦИОННО

При невъзможност възникналия проблем да бъде отстранен чрез услуга по дистанционна компютърна поддръжка, за Вас възникват следните варианти за последващи действия:

Вариант 1: Възползване от резултатите от извършената дистанционна поддръжка.

Вследствие на реализираната компютърна дистанционна услуга и диагностика, Вие получавате протокол за извършената работа и препоръки за отстраняване на проблема. Цената за осъществената услуга е 20.00 лв. без ДДС в случай, че продължителността на изпълнението и е до 1 час.

Вариант 2: Извършване на последващи ремонтни дейности

В случай, че след извършена услуга по дистанционна компютърна поддръжка, възложите последващи ремонтни дейности съгласно препоръките, направени от Компютърни Системи ЕООД, след писмена заявка за тази услуга, екипът от технически специалисти ще извърши по – детайлна диагностика и работа по проблемите, които не могат да се решат дистанционно, на място (в т.ч. смяна на компонент, физическа профилактика и други). Имате право да се възползвате от безплатно транспортиране на Вашата компютърна система от Вашия физически адрес до сервиза на Компютърни Системи ЕООД и обратно (офертата е валидна само за гр. София).

След направената детайлна диагностика, цената и срока на ремонтните дейности подлежи на допълнително споразумение между двете страни.

В рамките на Вариант 2, след извършена детайлна диагностика, но при отказан или невъзможен ремонт в сервизния ни център, при положение, че дистанционната компютърна поддръжка е била платена в срок, клиентът дължи САМО разликата от заплатената цена и стандартната цена за диагностика на компютърна система в офис на Компютърни Системи ЕООД, както следва:

Пример: Клиент заявява изпълнението на дистанционна компютъра поддръжка с време за реакция в рамките на следващия работен ден, при което е заплатил 20.00 лв. без ДДС / 1 час, но се оказва, че проблема не може да бъде решен дистанционнно. По препоръки на специалистите на Компютърни Системи ЕООД e необходимо да е да се извърши детайлна диагностика и тестове на настолна компютърна система / мобилен компютър (лаптоп) в нашия сервиз. Клиентът дължи за тази допълнителна услуга + 20.00лв. без ДДС (доплащане). Само за Ваша информация: стандартната цена на услугата в офис на Компютърни Системи ЕООД е 40.00лв. без ДДС. Като бонус, клиентът получава и безплатно организиране на транспортирането на техниката от физическия му адрес до сервиза на Компютърни Системи ЕООД и обратно. Стандартната цена на услугата е 10.00лв. без ДДС (без такса) и важи за гр. София. В случай на препоръки от Компютърни Системи ЕООД за извършване на последващи ремонтни дейности, след изрична писмена заявка на клиента за възлагането им, той дължи единствено и само цената за извършване на ремонта. Авансово платените 20.00лв. без ДДС се приспадат от цената за труд на специалист (екип от специалисти) на Компютърни Системи ЕООД по извършване на ремонта.

ОТКАЗ ОТ ДИСТАНЦИОННА КОМПЮТЪРНА ПОДДРЪЖКА И ДИАГНОСТИКА

Всеки клиент има правото на отказ от услугата дистанционна компютърна поддръжка БЕЗ санкции или такси за негова сметка.

Отказ от услугата се декларира не по-късно от 12 часа след извършване на услугата и може да се заяви при следните условия:

 • В случаите на прекъсване на интернет връзката (или затваряне на проложението за дистанционна поддръжка), клиентът може да изпрати електронно писмо на: support@it-systems.org с искане за отказ от извършената услуга в свободен текст;
 • В писмена форма на електронния адрес на: support@it-systems.org с искане за отказ от извършената услуга в свободен текст;
 • Попълване на вече опоменатата анкета с ясно изразяване на желанието за отказ от извършената услуга (моля, обърнете внимание, че в анкетата има поставен специален въпрос с тази насоченост).

ПОЛИТИКА ПО ВРЪЩАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ

В случаите на писмено уведомление от страна на клиента за отказ от услугата дистанционна компютърна поддръжка, съгласно гореизброените условия, Компютърни Системи ЕООД се задължава да възстанови пълния размер на направеното авансово плащане до пет (5) работни дни по банков път по посочена от Вас банкова сметка.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК НА ДИСТАНЦИОННА КОМПЮТЪРНА ПОДДРЪЖКА И ДИАГНОСТИКА

Компютърни Системи ЕООД дава гаранционен срок след извършване на услугата дистанционна компютърна поддръжка и диагностика от 2 дни (48 часа), считано от дата на попълване на анкетата.

ВАЖНО:

След получена заявка от клиента за осъществяване на дистанционна сесия от упълномощен специалист на нашата фирма, Вие изрично давате съгласието си Компютърни Системи ЕООД, в качеството му на негово техническо лице, да осъществи достъп до настройките и данните на Вашето устройство, за да предприеме необходимите действия за решаване на заявения проблем от разстояние. Лицето, заявител на услугата, освобождава Компютърни Системи ЕООД от отговорност във връзка с причинени вреди, произтичащи от загуба на данни или софтуерни приложения при извършване на дистанционната услуга. С цел превенция на посочените негативни последици, нашите препоръки са за направа на резервно копие на релевантната за Вас информация.

Използвани термини:

* TeamViewer е програма за дистанционен достъп. Компанията TeamViewer* GmbH разработва решения за споделяне на работния плот по Интернет. Научи повече

* Windows® е операционна система (ОС) със затворен код, разработвана от софтуерната компания Microsoft®.

Върнете се в меню дистанционна компютърна поддръжка.

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ